Skip to content
Henry Van Rooy16 feb 20233 min read

Business Wellness i praktiken - fokuserar ditt företag på rätt saker?

Fokuserar ditt företag på rätt saker? Ett Business Wellness företag har en fokuserad riktning för hur man utvecklar sitt värdeskapande. Pontus Fulke, partner på Centigo, har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att förstå och agera på sina specifika utmaningar. Vi frågade Pontus om hur man kan tänka för att hitta rätt fokus för långsiktig framgång.

Vikten av en fokuserad riktning för utveckling av sitt värdeskapande är en förutsättning för att nå långsiktig framgång. Det är ett av flera perspektiv som många företagsledare kämpar med att förankra i sin organisation. Berätta mer om dessa utmaningar?

När vi pratar om fokuserad riktning så menar vi de mål, idéer, vägval och tankemönster som typiskt paketeras i form av strategier eller affärsplaner och som är tänkta att guida företagets utveckling.

De utmaningar vi ser hos företag relaterat till detta kan sammanfattas i två perspektiv. Det ena är processen, som handlar om att designa och använda ett arbetssätt för att arbeta med sin fokuserade riktning som uppfyller flera olika behov. Processen skall skapa flexibilitet så att den fokuserade riktningen hålls relevant över tid, den skall möjliggöra involvering och förankring och den skall kunna integrera abstrakta idéer med konkret handling. Slutligen behöver processen hänga samman med företagets övriga verksamhetsstyrningssystem. 

Det andra perspektivet är själva innehållet i den fokuserade riktningen. Här behöver företagsledningar och styrelser, med hänsyn till marknadens möjligheter och de egna förmågorna, göra tydliga vägval avseende marknader, erbjudanden och positionering som skapar uthållig konkurrensförmåga. Det bästa lackmustestet på en strategi eller fokuserad riktning är ofta hur tydligt man definierar vad man inte skall göra. Att välja till är mer naturligt än att ta bort, men utan prioritering åstadkommer man ingen fokusering och riktningen blir otydlig.

Vad kan ledare göra idag för att skapa förutsättningar för långsiktig överlevnad och framgång?

Svaret på det skulle kunna bli en lång att-göra-lista, men jag väljer att lyfta fram två saker som jag tycker är viktiga: För det första ska man vara autentisk i att eftersträva värdeskapande för alla sina intressenter. Affärer är väldigt sällan nollsummespel, och ett kortsiktigt maximerande kan stå i vägen för långsiktig överlevnad. Det betyder att man inte kan luras eller ta genvägar. En behöver ha fokus på att på riktigt skapa värde för sina kunder, att samarbeten är bra även för en samarbetspartner och att skapa möjligheter för medarbetare att nå utveckling och mening.

För det andra så skall man skapa involvering och engagemang kring den fokuserade riktningen. Genom att följa upp kunders strategier efter en genomförd strategiperiod har vi på Centigo kunnat se att en stor del av framgången kan tillskrivas hur väl företaget lyckats få strategin att bli förstådd och internaliserad i organisationen och därmed påverka de många små besluten i den dagliga verksamheten. I vissa fall har detta haft större påverkan än de stora strategiska förflyttningsinitiativen som brukar få huvuddelen av uppmärksamheten under ett strategigenomförande. Självklart betyder detta också att en strategi som hålls hemlig eller hanteras som enbart en fråga för ledningen har avsevärt sämre möjligheter att bli lyckade.

Hur navigerar vi våra kunder mot Business Wellness?

När vi hjälper våra kunder att definiera sin fokuserade riktning gör vi det på ett sätt som hanterar både process- och innehållsperspektivet. Genom ett integrerat och involverande arbetssätt skapar vi förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande redan under strategiformuleringsfasen och möjliggör därför ett högt momentum. Vårt arbetssätt bygger också på att hantera balans och helhetssyn, genom att vi lägger stor vikt vid att på djupet förstå de unika förutsättningar och förmågor som kundens organisation har och därigenom kunna ta fram en strategi eller fokuserad riktning som tar hänsyn till detta, och som ger en systemisk syn på kundens konkurrensförmåga. 

Centigo - din partner inom Business Wellness

Inom Centigo har vi samlat på oss många års erfarenhet av att hjälpa företag till framgång. För att hjälpa våra kunder att förstå och agera på sina specifika utmaningar har vi utvecklat Business Wellness-ramverket. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång. Vi diskuterar gärna de utmaningar ditt företag står inför! Läs mer om Business Wellness här.

Kontakta Pontus Fulke

avatar

Henry Van Rooy

RELATERADE ARTIKLAR