Skip to content
Mattias Tellrud20 jan 20233 min read

Framtidssäkra fjärrvärmeaffären genom att förstå kundens behov

Allmänhetens medvetenhet kring energifrågan har aldrig varit så stor som den blev under förra året. Jag – som jobbat i branschen under de senaste två decennierna – välkomnar ett ökat intresse kring det mest grundläggande vi har för ett modernt samhälle; tillgången till energi. Under valrörelsen kunde vi se att energifrågan fick alltmer utrymme och olyckligtvis även en mer polariserad vinkling där vindkraft ställs mot kärnkraft. 

Kraftvärmen - Energisystemets doldis

Ett energislag som fick och får oproportionellt lite utrymme i den allmänna debatten är kraftvärme. Närmare 58% av all uppvärmning i Sverige görs med fjärrvärme och en betydande del produceras med hjälp av kraftvärme. För att förstå den verkliga finessen behöver vi först reda ut några viktiga begrepp.

  • Exergi definieras som mängden mekaniskt arbete som maximalt kan utvinnas ur ett system. El har en hög exergi eftersom det exempelvis går att driva motorer med hjälp av el, medan varmt vatten har en låg exergi. Att använda el för att värma vatten innebär att det möjliga mekaniska arbetet går till spillo för just den elen, då energi med hög exergi omvandlas till energi med låg exergi. Då vore det bättre att först driva en serverhall för att sedan använda spillvärmen till uppvärmning.

  • Kraftvärme innebär att el produceras med hjälp av förbränning och att överskottsvärmen tas om hand i ett fjärrvärmenät. Kraftvärmeverken finns oftast placerade i närheten av tätorter där tillskottet av effektkapacitet brukar vara välkommet. 

En villa som värms med el använder mest eleffekt en kall vinterdag, vilket är precis när alla andra också har störst behov. Detta beteende, tillsammans med andra faktorer, driver till en kapacitetsbrist och som i sin tur driver upp elpriset. Dessutom används ett energislag som skulle kunna användas till något nyttigare, exempelvis ladda elbilen eller tillverka fossilfritt stål. Om villan däremot använder fjärrvärme för uppvärmning så möjliggörs en större elproduktion vilket motverkar kapacitetsbristen, samtidigt som huset endast värms med spillvärme. Smart!
Varför har då inte kraftvärme och fjärrvärme en större plats i energidebatten och i allmänhetens medvetande?

Ett svar kan vara att kraftvärme inte är helt oproblematisk eftersom den i grunden är baserad på förbränning av material. Tidigare var det fossila bränslen som dominerade men nu har de flesta gått över till att elda biobränsle och avfall. Även om dessa bränslen är bättre än fossila bränslen så är de inte helt oproblematiska, bland annat så innehåller avfallet ofta en del fossilbaserad plast och biobränslena härstammar från skogsbruk som ibland ifrågasätts utifrån ett biodiversitets-perspektiv. 

Ett annat svar är att energibolagen har svårt att nå ut med sin egen information om fördelarna kring fjärrvärme. Samtidigt upplever många fjärrvärmekunder att företagen inte är tillräckligt lyhörda för deras behov och kanske finns det ett samband. Många bolag har en fjärrvärmeprodukt som skall passa alla och har tron att kunderna efterfrågar en produkt som är ”one size fits all”. Med det ökade intresset för energi så har kunderna fått en stark vilja att själva bidra till ett bättre och hållbarare energisystem, då räcker inte standardlösningen till. Kunden eftersträvar i stället en dialog tillsammans med sin energileverantör om hur man uppnår en optimal användning av energin utifrån verksamheten och de behov som finns.

Med ökad konkurrens, större fokus kring energifrågan och omställningen av energisystemet finns risken att många fjärrvärmebolag får det allt kärvare i framtiden, med försämrad lönsamhet och förlorade kunder. De företag som lyssnar på sina kunders behov i både stort och smått, från mindre åtgärder kring exempelvis kundbemötande till stora samverkansprojekt för hela energisystem, är de som står bäst rustade inför framtiden. Därför är det hög tid att tillsammans med kunderna börja hitta nya affärsmodeller, processer och tjänster som passar det moderna energisystemet och påbörja utfasningen av de gamla kassakorna som kunderna slutat efterfråga.

Vi hjälper dig att framtidssäkra fjärrvärmeaffären

Vi på Centigo håller just nu på att utveckla en metod för att kartlägga fjärrvärmekundernas framtida behov och förväntningar. De traditionella kundbehovsanalyserna och kundresorna passar inte riktigt på den kundrelation som fjärrvärmebolaget och dess kunder har. Vår metod tar stor hänsyn till det långsiktiga perspektivet och behovet av det återkommande bekräftandet av valet av uppvärmningsform. Teamet som arbetar med metoden har både en lång och gedigen erfarenhet av kartläggning av kundbehov men också av fjärrvärmebranschen och arbetet med att bygga kundrelation mellan värmekund och leverantör. Vi kan därefter fortsätta att stötta i arbetet med att omvandla insikterna från behovsanalysen till en realitet och lösgöra en förändringskraft genom att till exempel utforma och strukturera långsiktiga planer för en utvecklad relation, dialog och nya erbjudanden.

Vill du veta mer om hur du kan framtidssäkra fjärrvärmeaffären? 

Kontakta Mattias Tellrud

avatar

Mattias Tellrud

RELATERADE ARTIKLAR