Skip to content
team public centigo
Theres Ahlberg31 jan 20243 min read

Framtiden för Sveriges små kommuner – flexibel samverkan som nyckel till hållbar utveckling

I ljuset av den nyligen publicerade debattartikeln i Dagens Nyheter av Sven-Erik Österberg 2023 01 24 (https://www.dn.se/debatt/inga-sma-kommuner-vill-bli-slukade-av-storre/) om små kommuners sårbarhet och tveksamhet inför kommunsammanläggningar, framstår frågan om kommunal samverkan som alltmer relevant. Utmaningarna som Sveriges minsta kommuner står inför är många och komplexa, från demografi till ekonomi och specialistkompetens. Trots dessa utmaningar är viljan att uppgå i större enheter låg. Istället pekar Österberg på den potential och nödvändighet som finns i väl fungerande samverkan mellan kommuner.

Det är här Centigos expertis och erfarenhet kommer in som en möjliggörare i diskussionen.

Centigo, ett konsultbolag specialiserat på att skapa värde genom förändring och utveckling, har djupgående erfarenheter av att bistå i processer för kommunal samverkan. Genom att tillhandahålla strategiska råd och praktisk support, kan Centigo hjälpa kommuner att navigera i de komplexa frågorna som Österberg lyfter fram. I den här bloggen kommer vi utforska hur Centigos erfarenheter och tjänster kan kombineras med insikterna från Österbergs artikel för att ge små kommuner en väg framåt.

Steg 1 – identifiera viljan och behovet av att samverka

Centigo har långt partnerskap med sina kommunkunder och genomgående framgångsfaktor för samtliga aktiva samverkansformer idag är att tidigt utreda viljan att samverkan. Både på politisk nivå och i tjänstemannaledet. I samband med att grunden och trygghet i viljan att samverka har skapats behöver behoven definieras. Österberg påpekar också att små kommuner ser ett starkt behov av att stärka sin kapacitet genom samverkan. Centigo kan stödja kommuner i denna process genom att först hjälpa dem att identifiera vilka uppgifter som lämpar sig bäst för samverkan. Detta kan vara allt från gemensamma VA-investeringar till samordning inom skola och äldreomsorg. Genom att genomföra djupgående analysarbeten kan Centigo ge kommunerna en klar bild över möjligheter och utmaningar.

Steg 2 – skapa stabila och kreativa samverkansmodeller

Österberg framhåller vikten av stabil och långsiktig samverkan. Centigo kan bistå med att utforma och implementera strukturer för samverkan som är skräddarsydda för de specifika samverkansformerna och förutsättningarna hos de involverade kommunerna. Detta innefattar att skapa ramar för avtal, styrning och uppföljning som säkerställer att samarbetet är hållbart över tid och kan hantera politiska och personella förändringar. Det är i kraften hos medarbetarna, ledare och chefer som samverkan och förändring skapas och därför är det viktigt att samverkansmodellerna öppnar upp för kreativitet och flexibilitet utan att kommunerna känner sig låsta. 

Steg 3 – effektivisera och skala upp verksamheten

Genom att samverka kan kommuner dra nytta av skalfördelar och därmed effektivisera verksamheten. Centigo kan tillhandahålla metoder och verktyg för att effektivisera processer och säkerställa att resurserna används på bästa sätt, vilket kan innebära allt från gemensamma inköp till delad specialistkompetens.

Steg 4 – förändringsledning och kapacitetsbyggnad

För att samverkan ska bli framgångsrik krävs både en förändring i struktur och i kultur. Centigo erbjuder tjänster inom förändringsledning för att stötta kommuner genom denna övergång. Genom att bygga kapacitet och stärka interna kompetenser kan kommunerna bli mer självgående i det långa loppet.

Steg 5 – långsiktigt partnerskap och stöd

Ett partnerskap med Centigo innebär inte bara kortvarig rådgivning utan även långsiktig support. Vi finns för våra kunder för rådgivning och stöttning även efter att samverkansstrukturerna är på plats. Centigo vill säkerhetsställa att kommunerna kan fortsätta att utvecklas och anpassa sig till framtida utmaningar.

Samverkan framstår som en nödvändig och effektiv strategi för att möta de utmaningar som beskrivs, och med rätt stöd och rätt verktyg finns det goda möjligheter att dessa kommuner kan stärka sin förmåga och kapacitet och fortsätta att leverera högkvalitativa tjänster till sina medborgare. Centigo vill arbeta hand i hand med stat, kommuner och näringsliv för att säkerställa en hållbar och trygg framtid för landets kommuner.

Kontakta oss på Team Public: Theres Ahlberg, Alva Holm, Sureya Agirman och Carolina Vitabäck.

avatar

Theres Ahlberg