Skip to content
Åsa Stjernfeldt10 mar 20216 min read

Hållbarhet i stort och smått

Jag står i kön i mataffären. Mannen framför mig lägger upp sina bananer och säger irriterat till personalen i kassan: “Ni har ju inte Fair Trade-bananer här, bara vanliga eko-bananer. Man förväntar sig att en stor matbutik...” Grymt, grymt. Ja, och så var det en dosa snus också innan kortet åker in i terminalen.

Visst är det intressant hur vissa hållbarhetsfrågor får stort utrymme, och andra inte alls i proportion till omfattningen. Det är toppen att vi lär oss att bära hem matvaror på ett hållbart sätt. Det är fantastiskt att konsumenter efterfrågar och förväntar sig ett rättvisemärkt sortiment. Men varför ser inte fler vad som egentligen täcker hela väggen bakom kassorna i matbutiken? Varför tänker vi inte på vad det egentligen är i de där förpackningarna, och varför tobak finns i barnhöjd, i färgglada dosor och i fräscha fruktsmaker.

 

Ungdomar och tobak

A Non Smoking Generation, NSG, är en liten organisation som arbetar för barns och ungas rätt till ett tobaksfritt liv. Det handlar om att ge ungdomar den fakta de behöver för att kunna fatta medvetna beslut om tobaksanvändning. Organisationen har knappa resurser och måste kontinuerligt ansöka om sin finansiering hos stiftelser och statliga institutioner. Med dessa förutsättningar ska alla Sveriges skolelever i högstadiet och gymnasiet få fakta om tobak och tobaksindustrin.

Förutom att verka för en tobaksfri generation, för alla barns rätt till ett tobaksfritt liv, rätt att skyddas mot skadligt arbete på tobaksfält, och rätt till utbildning, verkar de också för starkare tobakslagar för att begränsa tobaksindustrins möjligheter att locka barn och unga att vilja använda deras produkter. NSG vill inte rikta pekpinnar eller skuldbelägga människor som använder tobak. Deras fokus är riktat mot ungdomar som ännu inte har börjat, som testar för första gången eller använder tobak då och då, och mot de som inte kan stå emot grupptrycket. 8 av 10 tobaksanvändare börjar i tonåren. 30% av gymnasieelever i årskurs 2 använder tobak. Det handlar om alla barns rätt till god hälsa och en hållbar framtid.

 

Så började det

Jag träffade Helen Stjerna, generalsekreterare på NSG, förra sommaren. Vi pratade om det engagemang som ungdomarna visar, och som borde kunna kanaliseras på något sätt. Vi pratade om att nya intäktsströmmar skulle möjliggöra ett mer långsiktigt arbete. Vi konstaterade att NSG:s arbete måste ses även i ett globalt perspektiv och att allt hållbarhetsarbete hänger ihop. Och sen började vi skissa på det som nu har blivit en försäljningsplattform för skolklasser och idrottslag att:

   • Tjäna pengar till klassens/lagets gemensamma mål
 • Förstå tobaksindustrins påverkan på hållbarhet, miljö, människors hälsa, utveckling och rättigheter
 • Stödja NSG:s arbete
 • Stödja initiativ för barns rätt, utveckling och demokrati i tobaksodlande länder
 • Forma sin identitet och bli trygga i att fatta egna medvetna beslut
 • Sprida kunskap och engagemang till andra, både barn och vuxna

 

Ungdomars engagemang

NSG:s föreläsning ‘Barnarbete i ny förpackning’ handlar inte så mycket om hur farligt det är att röka. Det känner de flesta till. Betydligt färre känner till att tobak ofta odlas med barnarbete, omänskliga arbetsvillkor, skövling av regnskogar, livsmedelsbrist och miljöförstöring som följd. Faktum är att tobaksindustrin motarbetar samtliga av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Ungdomar blir upprörda och vill engagera sig när de får höra om barnarbetet och de allvarliga hälsorisker som barnen utsätts för; livshotande frätskador från hantering av giftiga bekämpningsmedel och nikotinförgiftning från direktkontakt med tobaksplantan, ofta helt utan skyddsutrustning. Under en arbetsdag på tobaksfälten kan barnen få i sig nikotin motsvarande rökning av 50 cigaretter.

På de skolor som får besök av NSG:s föreläsare kommer elever fram efter föreläsningen och säger: “Hade jag vetat det jag vet nu skulle jag aldrig ha börjat röka”. Och inte så sällan slänger de sitt snus och sina cigaretter i papperskorgen på vägen ut. Uppföljningen efter förra årets föreläsningsturné visade att 97% ansåg att de fick argument att avstå tobak.

 

Hypotesdrivet arbete

Resonemanget som föranledde utvecklingen av en försäljningsplattform handlade om att se tobaksfrågan i ett större hållbarhetsperspektiv och att hitta mekanismerna för målgruppen med ett hypotesdrivet angreppssätt:

 • Att väcka ungdomars intresse
 • Skapa engagemang
 • Få igång en aktivitet
 • Aktiviteten genomförs
 • Resultaten synliggörs
 • Upplevelsen att kunna påverka i en sakfråga som engagerar stärker identiteten
 • Kunskap och engagemang förs vidare

Hypoteser formuleras utifrån ofullständig kunskap, varför erfarenheter och intuition spelar stor roll. Den hypotesdrivna utvecklingen ska under en relativt kort tid leda till en MVP (Minimal Viable Product), alltså en första avskalad version för att testa och få fram data som validerar eller omkullkastar hypoteserna.

Tänk dig en skolklass som tillsammans ska samla in pengar till klassresan. Kan de få hjälp att tjäna pengar finns det möjlighet att fånga deras intresse. Det gemensamma målet binder samman gruppen och driver den framåt. Med en transparent intäktsmodell vet alla exakt vad de behöver göra för att nå målet. Dessutom vet de exakt vad deras insats betyder för NSG:s arbete och vilka initiativ de därmed stödjer.

Klassen får tillgång till innehåll som hjälper dem att lyckas i försäljningen. I utbudet finns endast produkter som antingen förbättrar bönders levnadsvillkor i tobaksodlande länder, bidrar till hållbarhet eller som ger kännedom om, och spridning av, NSG:s arbete. På så sätt blir sammanhanget tydligare; logiken kring världens problem, våra globala utmaningar, och att vi alla i högsta grad är delaktiga. Vad betyder mitt agerande i förlängningen och längre bort i kedjan? Hur påverkar våra konsumtionsvanor människors arbetsvillkor, levnadsförhållanden, miljön och, i det här fallet, tobaksindustrins position? Framförallt kan ungdomar känna att de bidrar till både förändring och att de har viktiga saker att berätta. De blir experter i tobaksfrågan.

Intäkterna delas lika mellan leverantören, NSG och ungdomarna i största möjliga mån. Intäkterna delas alltid lika mellan ungdomarna och NSG. Priser och intäktsfördelning är helt transparenta för alla parter. Med produkter som leder till förbättrade levnadsvillkor för bönder i tobaksodlande länder kan ungdomar ha med berättelsen när de säljer till vänner, bekanta och grannar; om de torkade frukterna som ett gott nyttigt och näringsrikt snack, om hur mango är ett alternativ att livnära sig för de bönder som annars måste odla tobak, att den torkade mangon är naturlig, utan tillsatser och kommer till Sverige med båt. Och att just den här är odlad i demokratiska och självständiga kollektiv. På liknande sätt marknadsförs bambutandborstar. I båda fallen driver leverantörerna lokala initiativ som har en direkt påverkan på individnivå.

 

Förväntat resultat

NSG hoppas att snart kunna genomföra planerade tester med skolklasser och idrottslag. Samarbete med testgrupper har påbörjats, om än med en Coronaanpassad försäljning. Nu kan fler ungdomar anmäla sitt intresse att delta. För mer information maila info@nonsmoking.se.

Efter testperioden sker en utvärdering för att validera hypoteserna för den fortsatta riktningen av plattformens vidareutveckling, hur den skalas upp och automatiseras. Vidareutveckling kommer att ske iterativt och prioriteras utifrån fortsatt mätning av tillgänglighet, gränssnitt, funktioner och innehåll, produkternas relevans och gångbarhet. Men också utifrån hur kunskap sprids, hur engagemanget kanaliseras och vilka de positiva effekterna är. Produktutbudet breddas i takt med att fler företagssamarbeten etableras. Affären breddas och förlängs. Redan nu finns planer på fler målgrupper och erbjudanden. NSG behöver nya intäktsströmmar för att jobba långsiktigt, men det finns bara ett mål: En ökad medvetandegrad i tobaksfrågan hos både ungdomar och vuxna, och en successiv minskning av tobaksanvändning bland ungdomar. Utan användare är detta globala hållbarhetsproblem löst.

 

NSG och Centigo

Mitt uppdrag för NSG fortgår. Jag är sedan 1 mars Senior Advisor inom Digital Transformation och Growth på Centigo, och därför är jag glad att uppdraget nu fortsätter under Centigos flagg. Kontakta mig om du vill veta mer om uppdraget, om hypotesdrivet arbete eller om du har idéer kring samarbete. På www.nonsmoking.se ser du hur du kan stödja och bidra till A Non Smoking Generation:s arbete. Där kan du följa debatten och nyhetsflödet samt se konkreta fakta, forskningsresultat och rapporter. Du kan också anmäla dig till att springa Göteborgsvarvet med NSG.

Bananerna är också viktiga. De har en egen problematik, men till skillnad från tobak kan de odlas ekologiskt och rättvisemärkt. Resten är en fråga om kunskap.

Åsa Stjernfeldt - Senior Advisor Digital Transformation & Growth, Centigo

avatar

Åsa Stjernfeldt

Senior Advisor Digital Transformation & Growth, Centigo

RELATERADE ARTIKLAR