Skip to content
kommun effektiv koncernstyrning byggnader
Jonas Asker04 mar 20242 min read

Framtidens smarta städer kräver effektiv koncernstyrning, en ökad kunskapsspridning hos förvaltningar och gemensam datahantering

Centigo och Tyréns bidrar till Örebro kommuns ambition att bli en ledande smart stad genom att slutföra en omfattande förstudie. Rapporten, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Centigo, Tyréns och kommunens förvaltningar och bolag, skissar en tydlig väg framåt för en koncerngemensam integrering av IoT-plattformar och datadelning.

Internet of Things (IoT), eller Sakernas Internet, är en teknologi som möjliggör för enheter att kommunicera och dela information med varandra över internet. Det innebär att vardagliga föremål kan utrustas med sensorer, mjukvara och andra teknologier för att samla och dela data i realtid.

I Sverige har många kommuner börjat undersöka och implementera IoT-tekniken för att effektivisera och förbättra olika stadsfunktioner. Genom att koppla upp olika enheter och system, som trafikljus, avfallshantering, energiförbrukning och parkeringsplatser, kan kommunerna skapa smarta städer där information används för att optimera resurser och öka livskvaliteten för invånarna. Uppkopplade enheter genererar också en mängd data från olika källor inom en stadsmiljö. Data som har potential att ge kommuner och stadsplanerare ovärderlig insikt i mönster, trender och behov.

Örebro kommun står inför en transformering där digitalisering spelar en central roll. Förstudien har som syfte att bedöma det nuvarande digitala ekosystemet inom kommunen, identifiera områden för förbättringar och lämna konkreta rekommendationer för hur Örebro bättre kan nyttja IoT och datadelning inom kommunen. Projektet har belyst flera kritiska framgångsfaktorer: en tydlig vision, engagerat ledarskap, tvärsektoriellt samarbete och en robust teknisk infrastruktur. Dessa faktorer är essentiella för att skapa hållbara och skalbara lösningar som kan växa och utvecklas tillsammans med stadens behov. Centigos erfarenhet är att dessa framgångsfaktorer är relevanta i många av Sveriges kommuner:

  • Stärk den koncerngemensamma styrningen över digitaliseringsprojekt

Det krävs ett helikopterperspektiv för att få skala och samordning på koncerngemensamma projekt, inte minst inom digitalisering. Ofta finns förvaltningsforum på lokal nivå, men dessa saknar koppling till kommunala bolag eller mandat för att driva på kommunövergripande förändring. Det är därför avgörande att skapa en övergripande struktur för att styra, leda och finansiera koncerngemensamma digitaliseringsprojekt.

  • Satsa på kunskapsdelning för att stärka förvaltningarnas förmåga att nyttja och kravställa IoT-teknik och data

Främja koncernövergripande kunskapsdelning kring IoT-teknik. Skapa forum för erfarenhetsutbyte och öka förståelsen för teknikens användningsområden bland förvaltningarna. Koncernbolag inom energi och datakommunikation, eller allmännyttan, har ofta mer erfarenhet av IoT-teknik och kan bidra med viktig kunskap till övriga delar av kommunen.

  • Börja tidigt med best practice och standardisering av datahantering och lagring

Jobba brett så tidigt som möjligt för att slippa omfattande merarbete senare. Genom att etablera enhetliga standarder för datainsamling, lagring och delning kan man vinna mycket tid och energi och snabbare dra nytta av insamlade data. Gemensam standardisering underlättar inte bara informationsutbyte utan ökar också interoperabiliteten mellan olika system och enheter och ökar kostnadseffektiviteten.

Är du intresserad av att veta mer om hur din organisation kan dra nytta av digitalisering och smart teknologi? Centigo kan erbjuda ett helhetsgrepp på den smarta staden, med expertis inom digital strategi, systeminföranden, processoptimering och innovation. Kontakta oss för att utforska hur vi kan stärka din verksamhet i den digitala utvecklingen. Hör av dig till oss på Centigo för att starta en dialog om en smartare framtid:

Kontakta oss på Centigo Public: Theres Ahlberg & Jonas Asker

 

avatar

Jonas Asker

Business Consultant | Public

RELATERADE ARTIKLAR