Skip to content
photo-1637167287929-14aacb446176

Efterfrågestyrd varuförsörjning

Vi hjälper er att övervinna logistikutmaningar

För företag där logistikflöden utgör en central del av affärsverksamheten är vår erfarenhet att det finns ett antal återkommande utmaningar. Det handlar om bristande helhetssyn kring material- och informationsflöden, ineffektiv samordning mellan inköp och efterfrågeplanering, höga kostnader till följd av kapitalbindning i lager, hög grad av administrativa processer, samt otillräcklig kvalitet i grund- och masterdata. För att övervinna dessa hinder och för att bygga kompetenser som stödjer ett efterfrågestyrt varuflöde krävs en övergripande robust strategi kopplad till datahantering och automatisering.​

Vi kan erbjuda den kunskap och de verktyg som behövs för att säkerställa en kostnadseffektiv varuförsörjning. Genom att anamma en holistisk syn på företag och dess logistikkedjor kan vi hjälpa våra kunder att optimera servicenivåer, förbättra beslutsfattande genom bättre användning av teknik och data, samt öka graden av automatisering för att skapa effektiva varuflöden.

Vårt förhållningssätt till en efterfrågedriven varuförsörjning innebär en flerdimensionell process där planering, samordning och utförande av orderläggning och produktion optimeras i samråd med slutkundernas faktiska behov. Vi bidrar till att skapa en enhetlig och flexibel försörjningskedja där slutkundens förväntningar möts med större precision, ökad flexibilitet, samt förbättrad hållbarhet.

Planering och prognos

Vi ger stöd kopplat till efterfrågeplanering och prognoshantering som är avgörande faktorer för skapa en optimal varutillgänglighet. Vårt erbjudande innefattar även planering av inköp med fokus även på effektivisering av efterföljande processer. Vi erbjuder djupgående kompetens som möjliggör en proaktiv anpassning till marknadens efterfrågan med tonvikt på följande områden: ​

 • Efterfrågeplanering och prognoshantering​
 • Supply planning/inköpsplanering​
 • Sales & operational planning (S&OP)​
 • Planeringsförmåga med olika tidshorisonter för exempelvis lager, butiker och transporter
photo-1601311852860-1d8f42381551

Lagerhantering och försörjning

Att navigera i en komplex värld av lagerstyrning och optimering, kräver expertkunskap om hur kostnader och tjänster balanseras för att generera maximalt värde. Vi förstår de kritiska faktorerna i en verksamhets lager- och försörjningskedjor och strävar efter optimering av helheten. Detta för att våra kunder i slutändan ska leverera rätt produkt, i rätt volym, vid rätt tidpunkt till rätt kostnad. Här är våra nyckeltjänster som kan transformera lagerhantering och styrning:​

 • Lagerstyrning​
 • Påfyllnadsprocesser och varuförsörjning​
 • Kostnadseffektiv varuförsörjning genom flera led i försörjningskedjan​
 • Tillfredsställande och differentierade servicenivåer genom lagerstyrning, volymberäkningar och leveranskapacitet
Container ship

Datahantering och Automation

För att förstärka en organisations kärnkompetenser och ligga i framkant avseende logistikflöden är det viktigt att nyttja ny teknik för att skapa effektiva materialflöden och arbetsprocesser. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som riktar sig mot kärnområden hos våra kunder, vilket möjliggör att verksamheter kan uppnå en ny nivå av effektivitet. Vi erbjuder följande tjänster:

 • Styrning och ledning av masterdata​
 • Ökad grad av datadrivna beslut med högre grad av automatisering​
photo-1496096265110-f83ad7f96608

Optimering och koordinering

Vårt mål är att säkerställa att samtliga aktörer i en försörjningskedja agerar i harmoni, vilket gör att resurser används effektivt. Det handlar om att skapa ett dynamiskt ekosystem där informationsflöden är optimerade och beslut bygger på grundlig analys av realtidsdata. Med dessa principer i centrum fokuserar vi på följande områden för att höja verksamheters strategiska förmågor:

 • Optimering av en försörjningskedja som helhet​
 • Koordinering och synk mellan efterfrågeplanering och inköp för att optimera ​
 • Minskat svinn och ökad hållbarhet
photo-1565891741441-64926e441838

Varför välja Centigo?

Holistiskt synsätt för effektivare varuflöden

Vi har helhetsförståelsen för organisationer och dess försörjningskedjor vilket möjliggör optimering och effektivisering av hela varuflödet.

Lång erfarenhet i ledande roller
Vi har stor erfarenhet av att inneha ledande roller i våra kunders förändringsresor och har bidragit i projekt som omfattar analys, förstudier och genomförande.
Vikten av kundens förändringsresa

Helhetsförståelse för kundens förändringsresa, baserat på fyra centrala dimensioner: beteenden och attityder, informationsteknologi, processer samt organisation och styrning.

Analys av konsekvenser

Vi har stor erfarenhet av att utföra analyser av hur en förändring påverkar helheten av en organisation och dess kedjor, både gällande efterfrågeplanering samt ur anskaffningssynvinkel, vilket är en avgörande komponent för att kunna skapa ett mer effektivt varuflöde​.

Senaste insikterna inom efterfrågestyrd varuförsörjning

Kom i kontakt med våra experter!

Vi hjälper er att utveckla processer för prognostisering och effektivt orderskapande med syfte att säkerställa att rätt varor är tillgängliga vid rätt tidpunkt på ett kostnadseffektivt sätt.