Skip to content
Centigo_change_du_ager_forandring

HR Transformation

Modernisera och digitalisera medarbetarresan

Har er organisation svårt att attrahera och behålla kompetens? Saknar ni systemstöd till era HR-processer eller behöver nuvarande lösning ersättas då den inte längre stöttar verksamhetens behov eller uppfyller legala krav? Har ni en personalintensiv verksamhet med skiftarbete, komplicerade kollektivavtal, många deltidsanställda och hög personalomsättning?

Centigo har projektledare och experter med gedigen och beprövad erfarenhet av att hjälpa organisationer med att framgångsrikt driva HR-transformation och bemanningsplanering, inom både privat och offentlig sektor.

Vi kan hjälpa er med att:

 • Kartlägga och förbättra medarbetarresan från rekrytering till avslut i syfte att attrahera, utveckla, behålla och engagera människor.
 • Leda och genomföra förstudier, systemval, upphandling och införande av moderna digitala HR-, löne-, och bemanningsplaneringslösningar.
 • Sätta och införa en hållbar bemanningsstrategi som resulterar i minskad personalomsättning och ökad produktivitet.

People & Experience

Vi har hjälpt många organisationer och företag att kartlägga och förbättra medarbetarresan från rekrytering till avslut i syfte att attrahera, utveckla och engagera människor. Vi kan:

 • Kartlägga medarbetarresan och identifiera förbättringsmöjligheter
 • Processdesign och utveckling med medarbetarupplevelsen i fokus
 • Tydliggöra och utveckla roller och rollstruktur
HR (första)

People & Digitalisation

Vi är oberoende experter som kan hjälpa er inför och under införandet av moderna digitala HR-, löne- och bemanningsplaneringslösningar. Vi har kunskap om och erfarenhet av flertalet system på marknaden. Vi kan:

 • Förstudier och business case
 • Systemval och upphandling
 • Implementeringsprojekt
 • Projektledning
 • Testledning
 • Förändringsledning
HR andra

People & Planning

Vi har gedigen erfarenhet av bemanningsplanering för personalintensiva verksamheter som använder skiftarbete inom flera branscher, exempelvis hälso- och sjukvård, handel, lager & logistik samt resor & transport. Vi kan:

 • Utforma och införa en hållbar bemanningsstrategi som resulterar i minskad personalomsättning och höjd produktivitet
 • Analysera resursdrivare och bemanningsbehov för verksamheten
 • Process, systemstöd och organisation som stöder bemanningsstrategin
 • Införa reservhållning vid rätt tillfällen för att minska behov av dyra akutlösningar såsom övertid och konsultbemanning
HR 1
Kundcase

Förstudie och implementering av ett nordiskt HR-system för snabbmatskedja

Utmaningar​

Kundens organisation, som sysselsatte över 25 000 medarbetare i Norden, stod inför utmaningen att skapa en enhetlig HR-struktur i de nordiska länderna. Målsättningen var alltså att harmonisera HR-processerna vilket innefattade implementeringen av ett gemensamt systemstöd samt upprättandet av en integrerad HR-organisation. Det omfattande projektet skulle inte bara förenkla interna procedurer utan också skapa en sammanhållning mellan de olika ländernas praxis och kulturer.

Metodik

Projektet inleddes med en förstudie där vi använde vår beprövade metodik för systemval där fokuset är på en omfattande kravställning samt på att identifiera möjliga systemleverantörer. Under implementeringsfasen tog Centigo ansvaret för att designa och införa processer samt systemstöd som skulle digitalisera hela medarbetarlivscykeln. Ytterligare en viktig del av Centigos roll var att leda arbetsströmmarna för acceptanstest, integrationstest och viktiga spår för en framgångsrik övergång, inklusive kommunikation, utbildning och förändringsledning.

Resultat

Genom en metodisk och stegvis utrullning lyckades implementeringen bli framgångsrik. Sedan november 2023 är systemet fullt operativt i samtliga nordiska länder. Denna smidiga och noggrant planerade implementering har medfört att Centigo har erhållit fortsatt förtroende från kunden. Som ett resultat av detta framgångsrika samarbete har Centigo tilldelats uppdraget att stötta kunden med ytterligare initiativ gällande digitaliseringen inom HR-området för deras verksamheter i Norden.

Varför Centigo?

Experter på HR Transformation

Vi är ett dedikerat team av experter inom HR Transformation som samarbetar för att säkra kvalitet och effektivitet i våra projektleveranser.


Beprövade metoder

Vi använder beprövad och strukturerad metodik inom exempelvis kartläggning, systemval, upphandling, projektledning och förändringsledning.


Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder

Vår flexibla och lyhörda inställning till din organisations unika utmaningar kombinerat med vårt konstanta fokus på förändringsledning är högt värderat av våra kunder.

Kom i kontakt med våra experter!

Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte där vi lyssnar på just era utmaningar och behov.