Skip to content
Catharina Burenstam-1
Catharina Burenstam Linder15 apr 20245 min read

Att navigera mot hållbarhet: Utmaningar eller möjligheter för svenska företag?

Många svenska företag idag är beroende av globala leverantörsnätverk och komplexa värdekedjor som gör det svårt att säkerställa hållbarhetsprinciper genom hela leveranskedjan. Utmaningar relaterade till övervakning, spårbarhet och efterlevnad av hållbarhetsstandarder kan därför uppstå.

Implementering av hållbarhetsinitiativ kan vara kostsamt och initialt kräva betydande investeringar i nya teknologier, processer och utbildning. Dessutom kan företag möta ekonomiska utmaningar relaterade till högre produktionskostnader för hållbara alternativ.

För företag som är bundna till kortsiktiga resultat och vinstmarginaler, kan det i vissa fall vara svårt att motivera investeringar i långsiktiga hållbarhetsinitiativ som inte nödvändigtvis ger omedelbar avkastning.

Trots Sveriges starka fokus på hållbarhet och miljöansvar kan bristande lagstiftning eller svaga regleringar utgöra hinder för företag som strävar efter att anta hållbarhetsinitiativ.

Genom att identifiera och adressera dessa hinder och utmaningar, kanske konvertera dem till möjligheter, kan svenska företag stärka sin position som ledande aktörer inom hållbar utveckling och bidra till en mer hållbar och resilient ekonomi både nationellt och internationellt.

Nedan följer ett antal exempel på sådana möjligheter:

  1. Globalt engagemang: Trots utmaningar med globala leverantörsnätverk och komplexa värdekedjor finns möjligheter för svenska företag att säkerställa hållbarhetsprinciper genom hela leveranskedjan. Genom att arbeta aktivt med leverantörer och partners kan våra företag främja hållbarhetsprinciper och skapa en positiv inverkan på global skala.
  2. Innovationspotential: Implementering av hållbarhetsinitiativ kräver ofta innovativa lösningar och nya teknologier. Detta öppnar ju möjligheter för våra svenska företag att utveckla och integrera innovativa metoder och processer som kan ge konkurrensfördelar och öppna upp nya marknader.
  3. Långsiktiga hållbarhetsinitiativ: Strategiska investeringar, som stärker företagens hållbarhetsprofil och skapar affärsmässiga fördelar, kan differentiera företaget på marknaden och attrahera medvetna kunder och investerare. Genom att fokusera på sådana initiativ kan företag bygga en stabil grund för hållbar tillväxt och samtidigt minska negativa miljö- och samhällseffekter, vilket påverkar företagets varumärkesimage, anpassningsförmåga och resursanvändning.
  4. Reglering och stöd: Trots bristande lagstiftning eller svaga regleringar finns möjligheter för företag att påverka politiska beslut och driva för tydligare riktlinjer och incitament från regeringen. Genom att samarbeta med myndigheter och intressegrupper kan företag främja en mer hållbar affärsmiljö och skapa förutsättningar för framgångsrik implementering av hållbarhetsinitiativ.

För att tydligare beskriva dessa möjligheter detaljeras de här nedan och illustreras med ett antal konkreta exempel.

Vad menas med det globala engagemanget?

Leverantörsrelationer och upphandlingspraxis: Genom att integrera hållbarhetskrav i sin upphandlingspraxis kan svenska företag påverka leverantörer att anta mer hållbara metoder och processer. Genom att arbeta tillsammans med leverantörer för att säkerställa efterlevnad av miljö- och sociala standarder kan företag minska risken för negativa miljö- och samhällseffekter i sina leveranskedjor.

Kapacitetsuppbyggnad och utbildning: Genom att investera i kapacitetsuppbyggnad och utbildning kan svenska företag stödja leverantörer och partners att utveckla sina hållbarhetskompetenser och implementera bästa praxis. Detta kan innebära att erbjuda utbildning i miljöledningssystem, arbetsrätt och socialt ansvarstagande, eller stödja leverantörer med att införa hållbara produktionsmetoder och teknologier.

Samverkan och partnerskap: Genom att samarbeta med andra aktörer, såsom icke-statliga organisationer (NGO:er), akademiska institutioner och myndigheter, kan svenska företag öka sin påverkan och skapa gemensamma lösningar för globala hållbarhetsutmaningar. Genom att bygga partnerskap och nätverk kan företag dela kunskap och resurser för att främja hållbarhet och bidra till en mer hållbar och rättvis värld.

Ett välkänt exempel är klädföretaget Patagonia företag som inte bara jobbar för att minska sina utsläpp utan också aktivt driver flera initiativ för att förändra inställning och synsätt bland sina anställda och kunder, mot mer hållbara livsstilar.

Innovationspotentialen

Produktinnovation: Fokus på hållbarhet kan driva produktinnovation inom företag. Genom att utveckla nya produkter och tjänster, som är miljövänliga och resurseffektiva, kan företag differentiera sig på marknaden och möta konsumenternas ökande efterfrågan på hållbara alternativ. Exempelvis kan det handla om att utveckla förpackningar av återvunnet material, energieffektiva apparater eller gröna teknologier för transportsektorn.

Processinnovation: För att minska sin miljöpåverkan behöver företag ofta förändra sina produktionsprocesser och affärsmodeller. Detta kan innebära att införa mer resurseffektiva tillverkningsmetoder, använda förnybara energikällor eller implementera återvinnings- och återanvändningsprogram. Genom att investera i processinnovation kan företag inte bara minska sina kostnader utan också öka sin konkurrenskraft och förbättra sin hållbarhetsprofil.

Marknadsdifferentiering: Genom att integrera hållbarhetsprinciper i sina affärsstrategier kan svenska företag differentiera sig på marknaden och positionera sig som ledande aktörer inom hållbar utveckling. En stark hållbarhetsprofil kan locka till sig miljömedvetna konsumenter och investerare, öka företagets trovärdighet och skapa långsiktiga relationer med intressenter.

Lastbilstillverkaren Scanias investeringar i dels minskad bränsleförbrukning och även miljövänligt bränsle samt elektrifiering är jättespännande exempel på flera av ovan områden.

Långsiktiga hållbarhetsinitiativ?

Stärkt varumärkesimage och kundlojalitet: Företag som tar ledarskap inom hållbarhetsinitiativ och fokuserar på långsiktiga hållbarhetsmål kan ofta uppleva en förbättrad varumärkesimage och ökad kundlojalitet. Medvetna konsumenter väljer allt oftare företag som visar engagemang för hållbarhet och ansvarstagande (det blir lätt att göra rätt), vilket kan leda till ökad efterfrågan på deras produkter och tjänster.

Kostnadsbesparingar på lång sikt: Även om investeringar i hållbarhetsinitiativ kan vara kostsamma initialt, kan de på lång sikt leda till betydande kostnadsbesparingar. Genom att minska resursanvändningen, energiförbrukningen och avfallsmängderna kan företag spara pengar genom effektivare processer och minskade driftskostnader.

Riskhantering och framtida anpassningsförmåga: Genom att integrera hållbarhetsprinciper i sina affärsstrategier kan företag minska sin sårbarhet för framtida miljörelaterade risker och regleringar. Att fokusera på långsiktig hållbarhet kan hjälpa företag att bygga en starkare grund för affärsverksamheten och öka deras anpassningsförmåga inför framtida förändringar i marknaden och regelverket.

Ikea är ett tydligt exempel på företag som har arbetat aktivt med att stärka sitt varumärke genom att fokusera på långsiktiga hållbarhetsmål genom sina miljövänliga produkter.

Vad är möjligheterna inom reglering och stöd?

Genom att engagera sig aktivt i politiska processer och samarbeta med myndigheter och intressegrupper kan svenska företag påverka utvecklingen av regleringsmiljön och skapa förutsättningar för en mer hållbar affärsmiljö. Detta inte bara stärker företagens hållbarhetsprofil utan också deras konkurrenskraft och långsiktiga framgång.

Ett exempel på detta kan vara Ericssons inspel till forsknings-, utbildnings- och innovationspropositionen i oktober 2023.

Genom samarbete, innovation och starkt ledarskap kan vi tillsammans forma en framtid där hållbarhet är en integrerad del av affärsstrategier och där företag spelar en avgörande roll i att skapa en positiv förändring för människor och planeten. Genom att identifiera och omvandla utmaningar till möjligheter, kan svenska företag inte bara förbättra sin egen hållbarhetsprofil utan också bidra till en mer hållbar och resilient ekonomi både nationellt och internationellt. Låt oss fortsätta att arbeta mot detta gemensamma mål och inspirera till en hållbarare framtid för kommande generationer.

 

Vill du diskutera vidare? Kontakta Catharina Burenstam Linder – Senior Advisor

avatar

Catharina Burenstam Linder

Senior Advisor

RELATERADE ARTIKLAR